• دیجیتایزر
  • قابلیت اسکن کردن الگو های کاغذی و انتقال آنها به سیستم کامپیوتری.
  • file_downloadدیجیتایزر