• مواد اولیه DBT
  • DBT Raw Materials
DBT
  • تولید کننده انواع تاپس های متنوع
  • مواد اولیه Montefiber
  • Montefiber Raw Materials
Montefiber
  • تولید کننده انواع اکریلیک تو و تاپس
  • مواد اولیه ITALMATCH CHEMICALS DEQUEST
  • ITALMATCH CHEMICALS DEQUEST Raw Materials
ITALMATCH CHEMICALS DEQUEST
  • تولید کننده انواع فسفات ها در صنایع کاغذ و نساجی